ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Отдел доменов

Регистрация, продление, трансфер доменных имен. SSL сертификаты

 Абонентский отдел

Договора, счета, оплаты и т.п.

 Отдел безопасности

Спам, взлом, вредоносный код и пр.